Decizia nr. 1 din 18.01.2013 privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activitatilor EMC

31.03.2015, 21:00

Decizia nr. 1 din 18.01.2013
Colegiul Medicilor din Romania

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 112/27.II.2013

Privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activitaților de educație medicală continuă a medicilor, precum și a criteriilor și normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor și formelor de educație medicală continuă.

În temeiul art. 406, 414 și 431din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Național al Colegiului Medicilor din România decide:

Art. 1. – Educația medicală continuă, denumită în continuare EMC, reprezintă o parte a conceptului mai larg de dezvoltare profesională continuă în domeniul medical, denumit în continuare DPC și, constă în totalitatea activităților planificate de pregătire teoretică și practică desfășurate de medici în vederea dobândirii, menținerii sau îmbunătățirii nivelului de cunoștințe, abilități și atitudini profesionale, în scopul creșterii nivelului de performanță în fiecare domeniu de specialitate, a unei practici medicale de înaltă calitate și a garantării siguranței pacientului

Art. 2. – Managementul activităților de EMC este realizat de Colegiul Medicilor din România prin Programul național de educație medicală continuă, în conformitate cu procedurile prevăzute în prezenta decizie, cu directivele și recomandările Uniunii Europene (UE) sau cu înțelegerile și recunoașterile mutuale ale creditelor, stabilite cu Uniunea Europeană a Medicilor Specialiști/Consiliul European de Acreditare a Educației Medicale Continue (UEMS/EACCME), precum și cu alte autorități ori organisme profesionale medicale europene și naționale implicate, prin natura funcționării lor, în activitățile de educație sau dezvoltare profesională continuă a medicilor.

Art. 3. – (1) Activitățile de EMC sunt cuantificate prin unități de creditare, denumite credite EMC.
(2) Creditele EMC se acordă prin raportare la timpul efectiv petrecut în activitatea de EMC. Pentru o oră efectivă de activitate de EMC se acordă cel mult un credit EMC. Pentru o zi de activitate efectivă se acordă maximum 6 credite EMC. Echivalența cu sistemele de creditare anterioară este: un credit EMC este egal cu o oră de EMC.
(3) Creditele obținute de medici în urma participării la activitățile de EMC contribuie la alcătuirea punctajului profesional al medicului.
(4) Evaluarea punctajului profesional al medicului se face periodic, la un interval calculat calendaristic de 5 ani.
(5) Prin excepție, pentru medicii care au împlinit vârsta legală de pensionare prevăzută de lege, procedura evaluării se face și anual, în baza cererii de prelungire a activității.

Art. 4. – (1) Numărul minim de credite EMC pe care un medic trebuie să le acumuleze în vederea evaluării profesionale periodice este de 200, pe parcursul a 5 ani, stabilite la data evaluării, sau de 40, anual, în cazul medicilor pensionari care solicită avizul anual pentru prelungirea activității.
(2) Participarea la activitățile de EMC trebuie să fie preponderent în domeniul de specialitate. Se admite ca maximum o treime din punctajul minim să fie reprezentată de activități educaționale din alte domenii medicale decât specialitatea de bază.
(3) În mod obligatoriu, cel puțin o treime din creditele EMC necesare trebuie să fie reprezentată de participări la cursuri.

Art. 5. – (1) Fiecare membru al Colegiului Medicilor din România are obligația de a participa la programul de EMC și de a cumula cel puțin numărul de credite EMC stabilit.
(2) În cazul în care nu realizează numărul minim de credite EMC în termenul prevăzut la art. 3 alin. (4), medicul se suspendă din exercitiul profesiei conform legii, până la realizarea numărului de credite respectiv. Constatarea si comunicarea intră in atributia biroului executiv al colegiului teritorial.

Art. 6. – (1) Membrii Colegiului Medicilor din România au obligația de a ține evidența propriului punctaj profesional.
(2) Colegiul Medicilor din România, prin structurile de specialitate ale colegiilor teritoriale, face calcularea, evaluarea și verificarea respectării obligațiilor impuse de art. 4 și 5, în următoarele situații:
a) la avizarea anuală;
b) cu ocazia judecării abaterilor disciplinare;
c) după împlinirea vârstei de pensionare, dacă se solicită avizul anual pentru prelungirea activității;
d) la cerere, conform prevederilor legale care impun calcul de punctaj pentru participare la concursuri și examene;
e) la transferul dintr-un colegiu teritorial în altul;
f) ori de câte ori consiliul județean al colegiului teritorial consideră necesar.

Art. 7. – Acreditarea furnizorilor și creditarea formelor de EMC organizate de aceștia se fac de către Colegiul Medicilor din România la nivel național.

Art. 8. – (1) Procedurile standard de creditare a formelor de EMC, respectiv de acreditare a furnizorilor de EMC constituie baza de elaborare și aplicare a Programului național de educație medicală continuă al Colegiului Medicilor din România și sunt prevăzute în Anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta decizie.
(2) Cererea-tip de creditare a formelor de EMC, cererea-tip de acreditare a furnizorilor de EMC, precum și fișa publicației pentru înscrierea furnizorului în Nomenclatorul publicațiilor medicale agreate de Colegiul Medicilor din România sunt prevăzute în Anexele nr. 3, 4 și 5, care fac parte integrantă din prezenta decizie.
(3) Modelul-tip de prezentare a unui program de formare profesională continuă creditabil ca EMC este prevăzut în Anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezenta decizie.
(4) Modelul-tip de certificat de absolvire și modelul-tip de certificat de participare sunt prevăzute în anexele nr. 7 și 8, care fac parte integrantă din prezenta decizie.
(5) Modelul-tip de formă de evaluare a evenimentului EMC este prevăzut în anexa nr. 9, care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 9. – Colegiul Medicilor din România ține evidența formelor de EMC creditate și publică un raport anual al acestora.

Art.10. Colegiul Medicilor din România va evidenția activitatea deosebit de bună a furnizorilor în dezvoltarea EMC prin acordarea unor premii anuale de excelență.

Art.11. Biroul executiv al Colegiului Medicilor din România, la propunerea Departamentului Profesional-științific, poate decide, după caz, respingerea creditării unei manifestări educaționale sau retragerea calității de furnizor de EMC, în cazul încălcării dispozițiilor art.5 lit.j, art.6 alin.(2) și (3), art.12 alin.(1) și (3), art.16 alin.(2) din Anexa nr.1 sau a art.8 din Anexa nr.2

Art. 12. La data intrarii in vigoare a prezentei decizii, se abrogă Decizia Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România nr.2/2009 privind stabilirea sistemului de credite de educație medicală continuă, pe baza căruia se evaluează activitatea de perfecționare profesională a medicilor, a criteriilor și a normelor de creditare a formelor de educație medicală continuă, precum și a normei și criteriilor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 199 din 30/03/2009

Art. 13. Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Colegiului Medicilor din România,
VASILE ASTĂRĂSTOAE

Acceseaza fisierele de pe serverul CMR:
Decizia nr 1 2013
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7
Anexa 8
Anexa 9

Modificata prin Decizia nr. 3/27.02.2015.

Ultima modificare 01.04.2015


EMCB
https://www.emcb.ro/article.php?story=20151228162523389