emecebe reloaded

Bine ai venit la EMCB
25.05.2015, 06:01

Vezi versiunea pentru imprimanta

S-a incheiat o noua etapa de evaluare a participantilor la programul EMCB

Anunturi EMCBLa data de 1 mai 2015 s-a incheiat o noua evaluare a punctajelor participantilor la Programul de Educatie Medicala Continua la distanta prin internet "EMCB - etapa a X-a (pneumologie)", organizat de Colegiul Medicilor din Municipiul Bucuresti si UMF "Carol Davila" Bucuresti.

Se vor acorda certificate de absolvire doar medicilor care au raspuns corect, in intervalul 01.01.2015 - 01.05.2015, la toate chestionarele de verificare a cunostintelor si au intrunit punctajul minim necesar, si care nu au primit certificat in perioadele anterioare de absolvire.

Rezultatele sunt disponibile accesand link-ul Rezultate chestionare din meniul Functii utilizator.
Rezultatele calculului automat al punctajului pot fi contestate pana pe data de 31.05.2015 inclusiv, la adresa contestatii [at] emcb [punct] ro

Vezi versiunea pentru imprimanta

Correlations between Hypercalcemia and Endoscopic Findings in HD Patients - A Prospective Study

Medicina internaModern Medicine. 2014, Vol. 21, No. 4

D. Baboi1,2, Cristiana David3,4, Ileana Peride3,4, A. Niculae3,4, I.A. Checherițã3,4, I. Dina1,2
1Department of Internal Medicine, “St. John” Emergency Clinical Hospital, Bucharest, Romania 2Clinical Department No 1, “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy Bucharest, Romania 3Department of Nephrology and Dialysis, “St. John” Emergency Clinical Hospital, Bucharest, Romania 4Clinical Department No 3, “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy Bucharest, Romania

REZUMAT
Rolul hipercalcemiei în apariåia hemoragiilor digestive la pacientul hemodializat cronic
Hemoragiile digestive reprezintã complicaåii redutabile, potenåial cauzatoare de deces la o categorie de pacienåi taraåi, cu factori de risc multipli, aæa cum sunt renalii cronici aflaåi în tratament de supleere a funcåiei renale prin hemodializã. La aceæti pacienåi, baza fiziopatologicã a leziunilor generatoare de pierderi de sânge, pe o mucoasã afectatã de uremieæi hipervolemie cvasipermanentã, este hipersecreåia de acid clorhidric produsã nu numai pe cãile clasice cunoscute (gastrinã, histaminãæi acetil-colinã) ci æi prin acidoza metabolicã interdialiticã æi prin stimularea unor receptori calciu-dependenåi situati æi la nivelul celulei parietale. Obiectivul studiului: ne-am propus studierea relaåiei dintre nivelul calcemiei la pacientul dializat cronic æi riscul de apariåiea hemoragiilor digestive prin leziuni ale mucoasei tubului digestiv acid-induse. Material æi metodã: studiu prospectiv, ce a cuprins un numãr de 59 de pacienåi cunoscuåi cu boalã renalã cronicã, hemodializaåi de cel puåin 6 luni, impãråiåi în funcåie de manifestãrile digestive în trei loturi, astfel: Lotul I – bolnavi cu hemoragie digestivã superioarã evidentã; Lotul II–pacienåi cu hemoragie digestivã ocultã æi Lotul III – lot martor de pacienåi fãrã pierderi de sânge la nivelul tractului digestiv. Rezultate: Valorile mari ale calcemiei s-au corelat semnificativ cu frecvenåa hemoragiilor digestive exteriorizate prin hematemezã, melenã, precum æi cu frecvenåa hemoragiilor oculte. Valoarea medie a calcemiei a fost semnificativ superioarã în lotul I faåã de lotul II (p=0.00006) æi faåã de cea calculatã în lotul III (p=0.0000004); corelaåia dintre media calcemiilor în loturile II æi III este nesemnificativã (p=0.039). Concluzie: Efectele perturbãrii severe æi de duratã a metabolismului fosfo-calcic la dializaåii cronici sunt complexe, influenåând nu numai sistemul cardiovascular, ci æi sistemul digestiv, uneori cu consecinåe cel puåin la fel de grave.
Cuvinte cheie: calcemia, hemoragie digestiva superioarã, CaSR
Corresponding author: Lecturer Ileana PERIDE*, MD, PhD Clinical Department No 3, “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy Bucharest 37th Dionisie Lupu Street, Sector 1, 020022, Bucharest, Romania e-mail: ileana_peride@yahoo.com
Vezi versiunea pentru imprimanta

Lentigo Maligna - A Scientometric Analysis of Mainstream Scientific Knowledge

Medicina internaModern Medicine. 2014, Vol. 21, No. 4

Alice Brînzea1, B. Geavlete2, Magda Mirescu3, Roxana Nedelcu1, Oliviana Geavlete4, Daniela Ion1
1Pathophisiology Department II, Clinical Department 2, University of Medicine and Pharmacy „Carol Davila”, Bucharest, Romania 2Department of Urology; “Saint John” Emergency Clinical Hospital, Bucharest, Romania 3Department of Internal Medicine, “Saint John” Emergency Clinical Hospital, Bucharest, Romania 4Department of Cardiology “Prof. Dr. C.C. Iliescu”; Institute of Emergency for Cardiovascular Diseases, Bucharest, Romania

REZUMAT
Lentigo maligna – analiza scientometricã a fluxului principal de cunoaætere ætiinåificã
Introducere æi obiective: S-a realizat o analizã scientometricã de tipul „qualitative data analytics” a fluxului principal de cunoaætere ætiinåificã pentru a identifica tendinåele actuale ale cercetãrii asupra lentigo maligna (LM). Material æi metodã: În urma analizei bazei de date SCOPUS au fost selectate 338 articole publicate între anii 2004-2014, având ca temã lentigo maligna. Criteriile de selecåie au fost reprezentate de cuvintele cheie specifice. Materialele au fost procesate în douã fiæiere: într-unul au fost introduæi termenii cheie menåionaåi de autor în baza unui algoritm specific si a anului de publicare; au fost evaluate æi abstarctele articolelor respec¬tive. Datele astfel obtinute au constituit baza pentru douã tipuri de analizã scientometricã. Rezultatele: Rezultatele analizei se concretizeazã în „norul cuvintelor cheie” precum æi evoluåia în timp a acestora. Suplimentar, s-a obåinut o imagine detaliatã asupra construcåiilor conceptuale ale publicaåiilor, cu un nivel suplimentar de profunzime în raport cu simpla analizã a termenilor cheie. Markerii imunohistochimici precum æi markerii histologici de prognostic rãmân insuficient evaluaåi. Concluziile studiului: Analiza scientometricã asupra publicaåiilor referitoare la LM reflectã lipsa dinamicii în acest domeniu de interes. Perspectivele moderne în ceea ce priveæte aprecierea prognosticului acestei leziuni sunt slab exprimate æi necesitã creæterea efortului de cercetare în aceastã ditecåie.

Cuvinte cheie: lentigo maligna, cuvinte cheie, analizã scientometricã

Corresponding author: Alice Brînzea, MD Pathophisiology Department II, Clinical Department 2 University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila”, Bucharest, Romania e-mail: alicecuraj@yahoo.com
Vezi versiunea pentru imprimanta

Dispersion of Ventricular Repolarization in Relation to Blood Pressure Values in Essential Hypertension

CardiologieModern Medicine. 2014, Vol. 21, No. 3

Ana Ciobanu1, Andreea Simona Hodorogea1,2, Mãdãlina Ababei1, Gabriela Silvia Gheorghe1,2, Adriana Mihaela Ilieșiu1,2, Gabriela Uscoiu1,2, Camelia Nicolae1,2, I.T. Nanea1,2
1Cardiology Department, “Theodor Burghele” Clinical Hospital, Bucharest, Romania 2“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania

REZUMAT
Dispersia repolarizãrii ventriculare în relaåie cu valorile presiunii arteriale în hipertensiunea arterialã esenåialã
Obiective: Analiza parametrilor dispersiei repolariz&#227;rii clasici (intervalul QT, dispersia QT (QTd)) &#230;i noi (intervalul Tpeak &#8211; Tend (Tpe), raportul Tpe/QT) în rela&#229;ie cu profilul tensional &#230;i valorile presiunii arteriale (TA) în hipertensiunea arterial&#227; esen&#229;ial&#227; (HTAE). Metod&#227;: 62 de pacien&#229;i consecutivi cu HTAE gradele I &#230;i II, vârst&#227; medie 55&#177;11 ani, au fost inclu&#230;i &#230;i evalua&#229;i simultan prin monitorizare Holter electrocardiografic&#227; &#230;i monitorizare ambulatorie a presiunii arteriale timp de 24 de ore. Parametrii dispersiei repolariz&#227;rii au fost m&#227;sura&#229;i manual.În func&#229;ie de raportul TA sistolic&#227; diurn&#227;/nocturn&#227;, calculat dup&#227; formula 100 x (media TA diurn&#227; &#8211;media TA nocturn&#227;)/ media TA diurn&#227;, profilul tensional nocturn a fost clasificat în dipper (raport &#8805; 10%) &#230;i non-dipper (raport<10%). Rezultate: QTd, Tpe &#230;i Tpe/QT s-au corelat cu TA diastolic&#227; (TAD) pe 24 ore &#230;i cu valorile TAD în perioada de trezire. Tpe &#230;i Tpe/QT au prezentat o corela&#229;ie invers&#227; cu raportul TA sistolic&#227; diurn&#227;/nocturn&#227; &#230;i au avut valori semnificativ mai mari la non-dipperi fa&#229;&#227; de dipperi. QT nu s-a corelat cu TA &#230;i a avut valori similare între dipperi &#230;i non-dipperi. Concluzii: Corela&#229;iile parametrilor dispersiei repolariz&#227;rii în mod particular cu valorile TAD, explicate în contextul unui lot de studiu relativ tân&#227;r, sugereaz&#227; c&#227; TAD este mai util&#227; fa&#229;&#227; de TAS în stratificarea riscului cardiovascular la vârste mai tinere.Tpe &#230;i Tpe/QT au valori mai mari la non-dipperi fa&#229;&#227; de dipperi, în timp ce QT &#230;i QTd au valori similare între cele dou&#227; grupuri.

Cuvinte cheie: interval QT, dispersie QT, interval T peak - T end, profil tensional nocturn, hipertensiune arterial&#227;

Corresponding author: Ana Ciobanu, MD, PhD Candidate
&#8220;Theodor Burghele&#8221; Clinical Hospital, Bucharest, Romania
20 Panduri Street, District 5, Bucharest, Romania e-mail: ana_ciobanu@outlook.com
Vezi versiunea pentru imprimanta

Split-thickness Skin Grafting in the Treatment of Surgically Operated Diabetic Foot. A Retrospective 2-Year Study (2010-2011)

Chirurgie generalaModern Medicine. 2014, Vol. 21, No. 3

Mihaela Vilcu, E. Catrina, T. P&#227;tra&#230;cu, Z. Filipovski, I. Brezean
&#8220;I. Juvara&#8221; Surgical Clinic, &#8220;Dr. I Cantacuzino&#8221; Hospital, &#8220;Carol Davila&#8221; University of Medicine and Pharmacy Bucharest, Romania

REZUMAT
Plastia cu piele liber&#227; despicat&#227; în tratamentul piciorului diabetic operat. Studiu retrospectiv pe 2 ani (2010-2011)
Plastia cu piele liber&#227; despicat&#227;, metod&#227; folosit&#227; în chirurgia plastic&#227; &#230;i reparatorie în tratamentul defectelor tegumentare rezultate în urma interven&#229;iilor chirurgicale, este o tehnic&#227; din ce în ce mai utilizat&#227; în ultimul timp în tratamentul pl&#227;gilor cu lips&#227; de substan&#229;&#227; ap&#227;rute în cursul evolu&#229;iei patologiei piciorului diabetic, dar în acela&#230;i timp un subiect extrem de controversat în ceea ce prive&#230;te eficien&#229;a sa pe termen lung la pacientul diabetic. Material &#230;i metod&#227;: Prezent&#227;m un studiu retrospectiv pe un interval de 2 ani (2010-2011), analizând 44 pacien&#229;i diabetici cu defecte tegumentare post-operatorii la nivelul membrelor pelvine c&#227;rora li s-au aplicat plastii cu piele liber&#227; despicat&#227;. Obiective: Scopul analizei a fost identificarea cauzelor care au influen&#229;at e&#230;ecul sau succesul gref&#227;rii la cei 44 de pacien&#229;i diabetici, care pe lâng&#227; terenul vasculopat sau neuropat diferit, au asociat &#230;i comorbidit&#227;&#229;i importante. Rezultate: Din cei 44 pacien&#229;i, 11 femei (25%) &#230;i 33 b&#227;rba&#229;i (75%), 36 au avut succes al gref&#227;rii (82%) iar în 8 cazuri (18%) s-a constatat e&#230;ec. Pacien&#229;ii au fost urm&#227;ri&#229;i s&#227;ptamânal post-operator în prima lun&#227;, apoi la 1 lun&#227;, 2 luni, pân&#227; la 2 ani. Timpul mediu de vindecare a fost între 2 &#230;i 8 s&#227;pt&#227;mâni. Au fost analizate: distribu&#229;ia pe sexe &#230;i pe medii de provenien&#229;&#227; a pacien&#229;ilor, durata de spitalizare în raport cu localizarea defectului, gradul de anemie, valorile hemoglobinei glicozilate, a glicemiei a jeun, suprafa&#229;a defectului tegumentar, comorbidit&#227;&#229;ile, fumatul, flora microbian&#227; de la nivelul patului receptor imediat înainte de aplicarea grefei, toate corelate cu rata de e&#230;ec respectiv succes a gref&#227;rii. Au fost comparate costurile spitaliz&#227;rii în cele dou&#227; loturi. Concluzii: Rezultatele acestui studiu retrospectiv situeaz&#227; plastia cu piele liber&#227; despicat&#227; în categoria metodelor de ales în accelerarea vindec&#227;rii defectelor tegumentare la pacientul cu picior diabetic operat.

Cuvinte cheie: picior diabetic, plastie cu piele liber&#227; despicat&#227;, defect tegumentar, e&#230;ecul grefei

Corresponding author: Assistant Lectuer Mihaela Vîlcu PhD The &#8220;I. Juvara&#8221; Departament of Surgery, The &#8220;Dr. I Cantacuzino&#8221; Clinical Hospital 5-7, Ion Movila Street, District 2, Bucharest, Romania e-mail: mprunaiche@yahoo.com
Vezi versiunea pentru imprimanta

Contributions to the Study of Psychosocial Aspects in Hematologic Malignancies

HematologieMedicina Modern&#227;. 2014, Vol. 21, No. 1

Amelia Maria G&#227;man1,2, M. A. G&#227;man3
1University of Medicine and Pharmacy of Craiova, Romania 2Clinic of Hematology, Filantropia Hospital of Craiova, Romania 3Carol Davila University of Medicine and Pharmacy of Bucharest, Romania

REZUMAT
Contribuții la studiul unor aspecte psihosociale în hemopatiile maligne
Hemopatiile maligne sunt afecțiuni severe, cu sfâr&#230;it letal dac&#227; nu sunt tratate, care se însoțesc de un r&#227;spuns emoțional la stresul acut determinat de aflarea diagnosticului de hemopatie malign&#227; și tratamentul acesteia, ce poate ap&#227;rea în orice moment al bolii: comunicarea diagnosticului, începerea tratamentului, rec&#227;derea, ineficiența tratamentului, progresia bolii. R&#227;spunsul emoțional poate îmbr&#227;ca mai multe aspecte: stare de șoc, negare, fric&#227;, pierderea speranței, anxietate, depresie, perturbarea dezvolt&#227;rii personalit&#227;ții, alter&#227;ri ale somnului și apetitului. Factorii care influențeaz&#227; r&#227;spunsul psihosocial sunt stabilitatea emoțional&#227; a persoanei anterior afl&#227;rii diagnosticului și existența suportului social. Hemopatiile maligne asociaz&#227; multe aspecte emoționale și sociale care necesit&#227;, pe lâng&#227; tratamentul specific al bolii (chimioterapie, radioterapie, transplant medular) și un tratament psihologic (agenți psihofarmacologici, psihoterapie individual&#227; sau de grup) pentru adaptarea psihosocial&#227; și îmbun&#227;ta&#229;irea calit&#227;ții vieții acestor pacienți.
Cuvinte cheie: hemopatii maligne, distres emoțional, aspecte psihosociale

ABSTRACT
Hematological malignancies are severe diseases, fatal when untreated, which associate an acute stress response described as an usual response to diagnosis and treatment of the hematologic malignancy, occuring at each transitional point of illness : communication of diagnosis, beginning of treatment, relapse, treatment failure, disease progression. The emotional response is characterized by shock, denial, fear, hopelessness, anxiety, depression, disturbance in the development of personality, sleep and apetite disturbances. The factors which influence the psychosocial response are the emotional stability of the person before diagnosis and the existence of a social support. Hematological malignancies associate many social and emotional aspects which impose, beside specific treatment (chemotherapy, radiotherapy, bone marrow transplantation), a psychologi&#172;cal treatment (psychopharmacological agents, individual or group psychotherapy) for psychosocial adaptation and a good quality of life for these patients.
Key words: hematological malignancies, emotional distress, psychosocial aspects

Corresponding author: Amelia Maria Gaman &#8211; Assoc Professor of Pathophysiology
University of Medicine and Pharmacy of Craiova, Romania
senior specialist in hematology and internal medicine
Clinic of Hematology, Filantropia Hospital of Craiova
Calea Bucuresti Street, bl. 27B, ap. 18, Craiova , Romania e-mail: gamanamelia@yahoo.com
Vezi versiunea pentru imprimanta

Narrow Band Imaging &#8211; From Technological Progress to Superior Urothelial Cancer Diagnostic

Chirurgie generalaModern Medicine. 2014, Vol. 21, No. 3

M. Jecu1,2, P. Geavlete1,2, I.A. Checheriț&#227;1,3, C. Ene2, B. Geavlete1,2
1Clinical Department No. 3, &#8220;Carol Davila&#8221; University of Medicine and Pharmacy Bucharest, Romania
2Department of Urology, &#8221;Saint John&#8221; Emergency Clinical Hospital, Bucharest, Romania 3Department of Nephrology and Dialysis, &#8221;Saint John&#8221; Emergency Clinical Hospital, Bucharest, Romania

Corresponding author: Bogdan Geavlete, MD, PhD &#8220;Saint John&#8221; Emergency Clinical Hospital, Department of Urology, Vitan Barzesti Street 13 District 4, 042122, Bucharest, Romania
e-mail: bogdan_geavlete@yahoo.com


REZUMAT
Narrow band imaging - de la progresul tehnologic la un diagnostic ameliorat în cancerul urotelial
Introducere: Cancerul vezical non&#8211;invaziv muscular (NMIBC) continu&#227; s&#227; reprezinte o important&#227; problem&#227; de s&#227;n&#227;tate în urologia modern&#227;, fiind marcat de un diagnostic endoscopic de slab&#227; acuratețe și, în același timp, caracterizat de rate ridicate de recurenț&#227; la cistoscopia standard, în lumin&#227; alb&#227; (WLC). Dezvoltare tehnologic&#227;: Pornind de la astronomie c&#227;tre gastroenterologie, tehnologia narrow band imaging (NBI) s-a dezvoltat ca o metod&#227; de diagnostic optic viabil&#227;. Principiul vizualiz&#227;rii în bande de und&#227; îngust&#227; a g&#227;sit aplicabilitate atât la telescoape cât și în detecția cancerelui gastrointestinal. Utilizarea în urologie: În practica urologic&#227;, cistoscopia în modul NBI s-a dovedit a oferi o vizualizare superioar&#227; a arhitecturii vasculare a leziunilor neoplazice, subliniind contrastul cu uroteliul normal. Pe de alt&#227; parte, tumorile papilare plate sau de mici dimensiuni, omise la cistoscopia standard au fost descoperite și rezecate numai datorit&#227; tehnologiei NBI. Rezultate clinice: Numeroase studii clinice au confirmat rate de detecție superioar&#227; folosind metoda NBI comparativ cu cistoscopia în lumin&#227; alb&#227;. O proporție semnificativ&#227; de leziuni adiționale pTa și CIS au fost omise de metoda standard și evidențiate exclusiv de NBI. Premizele pentru impactul favorabil în tratamentul NMIBC și recurențele tumorale sc&#227;zute au fost deja dovedite. Concluzii: Cistoscopia în NBI a crescut detecția cancerului vezical ș&#230;i a generat o rezecție mai extins&#227; a tumorilor vezicale. Viitoare studii sunt necesare pentru a dovedi, pe termen lung, viabilitatea metodei.
Cuvinte cheie: cancer vezical non-invaziv, cistoscopie în lumin&#227; alb&#227;, narrow band imaging
Vezi versiunea pentru imprimanta

Arterial Hypertension Epidemiology: Romania among the Balkan Countries &#8211; Data from SEPHAR Surveys

CardiologieMedicina Modern&#227;. 2014, Vol. 21, No. 1

Maria Dorobanțu1, S. Onciul2, Roxana Darabont3, Oana Tautu4, S. Ghiorghe5, Maria Vasilescu6, I. Manitiu7, C. Pop8, D. Lighezan9, E. Apetrei10
1&#8221;Carol Davila&#8221; University of Medicine and Pharmacy - Clinical Emergency Hospital Bucharest, Cardiology Department, Bucharest, Romania
2Clinical Emergency Hospital, Cardiology Department, Bucharest, Romania
3&#8220;Carol Davila&#8221; University of Medicine and Pharmacy &#8211; University Emergency Hospital, Cardiology Department, Bucharest, Romania
4Clinical Emergency Hospital, Cardiology Department, Bucharest, Romania
5Clinical Emergency Hospital, Internal Medicine Department, Bucharest, Romania
6Emergency Clinical County, Internal Medicine Department, Pitesti, Romania
7&#8220;Lucian Blaga&#8221; University &#8211; &#8220;Victor Papilian&#8221; Faculty of Medicine, Emergency County Hospital, Cardiology Department, Sibiu, Romania
8West University "Vasile Goldis" Faculty of Medicine Arad - Emergency County Hospital, Cardiology Department, Baia Mare, Romania
9&#8220;Victor Babes&#8221; University of Medicine and Pharmacy, Municipal Emergency Hospital, First Internal Medicine Department, Timisoara, Romania
10&#8221;Carol Davila&#8221; University of Medicine and Pharmacy - Institute of Cardiovascular Diseases "Prof. Dr. CC Iliescu", First Cardiology Department, Bucharest, Romania

Corresponding author: Prof. Dr. Maria Dorobanțu
Head of Cardiology Department, Clinical Emergency Hospital Bucharest
Calea Floreasca no.8, sector 1, 014461, Bucharest, Romania
phone: 004021-5992264; fax: 004021-3170108,
e-mail: maria.dorobantu@gmail.com
Vezi versiunea pentru imprimanta

Acute Myocardial Infarction in Youngs: Presentation, Treatment and Outcome

CardiologieModern Medicine. 2014, Vol. 21, No. 4

Anna-Maria Andronescu1,2, A. Nechita1,2, Eugenia Panaitescu1, M. Vintil&#227;1,2, Maria Dorobanțu1,3
1&#8220;Carol Davila&#8221; University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania
2Cardiology Department, &#8220;Sf. Pantelimon&#8221; Emergency Hospital, Bucharest, Romania
3Internal Medicine and Cardiology Department, Emergency Clinical Hospital, Bucharest, Romania

Corresponding author: Anna-Maria Andronescu &#8220;Carol Davila&#8221; University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania
e-mail: anna.andronescu@gmail.com

REZUMAT
Infarctul miocardic acut la tineri: prezentare, tratament și prognostic
Obiective: Despre infarctul miocardic acut (IMA) la tinerii români exist&#227; puține date publicate. În acest studiu s-a urm&#227;rit identificarea profilului clinic, biologic, imagistic si terapeutic, a evoluției intraspitalicești și a prognosticului pe termen mediu post IMA la pacienții români cu vârsta sub 45 de ani. Metode: Au fost luați în studiu 173 de adulți români (vârst&#227; medie 39 &#177; 5 ani, între 19 &#230;i 45 ani) internați pentru IMA în dou&#227; unit&#227;ți de terapie intensiv&#227; coronarian&#227; din Ianuarie 2009 pân&#227; în Decembrie 2011. Particularit&#227;țile inițiale, investigațiile și tratamentul au fost înregistrate la momentul evenimentului index. Pacienții au fost urm&#227;riți ulterior pe o perioad&#227; de pân&#227; la 4 ani (în medie 3 &#177; 1 an). Obiectivul principal a fost totalitatea evenimentelor cardiovasculare majore: deces de cauz&#227; cardiovascular&#227;, reinfarctizare, revascu&#172;larizare ulterioar&#227; și reinternare de urgenț&#227; de cauz&#227; cardiovascular&#227;. Rezultate: Majoritatea pacienților au fost b&#227;rbați (91.3%). Fumatul (90.8%), dislipidemia (64.7%) și hipertensiunea (41%) au fost cei mai frecvenți factori de risc asociați; în 2.9% din pacienți nu s-a identificat niciun factor de risc. IMA cu supradenivelare de segment ST (STEMI) a fost diagnosticat la 80.3% din pacienți iar 19.7% au suferit un IMA f&#227;r&#227; supradenivelare de ST (NSTEMI). Aproximativ 2/3 din pacienții cu STEMI (71.9%) au beneficiat de terapie de reperfuzie: angioplastie primar&#227; (PTCA) în 43.9% din cazuri, tromboliz&#227; (23.7%) și angioplastie coronarian&#227; facilitat&#227; la 4.3% din pacienți. Mediana timpului de la debutul simptomatologiei pân&#227; la tromboliz&#227; a fost de 168 minute (120-225 min) iar mediana timpului de la debutul simptomatologiei pân&#227; la angioplastie a fost de 310 minute (210-540 min) (p<0.01). Boal&#227; coronarian&#227; obstructiv&#227; a fost diagnosticat&#227; la 90.3% din pacienți coronarografiați: leziune unicoronarian&#227; în 58.3% și stenoze semnificative plurivasculare în 31.9% din cazuri. La externare, Fracția de ejecție a ventricului stâng a fost în medie 49 &#177; 11%. Cele mai frecvente complicații intraspitalicești: insuficienț&#227; cardiac&#227; la 15%, ischemie recurent&#227; la 12.1% și aritmii la 10.4% din pacienți. Mortalitatea intraspitaliceasc&#227; a fost de 3.5% (6 decese). Prognosticul pe termen mediu la aceast&#227; cohort&#227; de pacienți tineri a fost rezervat: 33.8% din cei 142 de pacienți urm&#227;riți au suferit cel puțin un eveniment cardiovascular major dup&#227; IMA inițial.
Concluzii. Tineri pacienți români cu IMA au o mare înc&#227;rcare aterosclerotic&#227;. Chiar dac&#227; beneficiaz&#227; într-un num&#227;r ridicat de terapie de reperfuzie precoce și rata lor de supraviețuire este mare, prognosticul pe termen lung este complicat de evenimente cardiovasculare majore la 1 din 3 pacienți tineri cu IMA. Cercet&#227;ri orientate asupra factorilor care influențeaz&#227; prognosticul și intervenții individualizate se impun la acest subgrup distinct si vulnerabil de pacienți cu IMA
Cuvinte cheie: infarct miocardic acut, tineri, factori risc, tratament, prognostic
Vezi versiunea pentru imprimanta

HPV Implications in Benign Prostatic Impairments &#8211; A Literature Review

Medicina internaModern Medicine. 2014, Vol. 21, No. 4

D. Spînu, D. Mischianu, O. Bratu, A. Aungurenci, Ș. Manache, Agnes Ciuc&#227;

Central Military Emergency Hospital &#8221;Dr. Carol Davila&#8221;, Bucharest, Romania

Corresponding author: Alexandru Aungurenci, MD e-mail: aungurenci1900@yahoo.com


REZUMAT

Implicațiile HPV în afecțiunile benigne ale prostatei &#8211; recenzie a literaturii de specialitate

Obiectivele studiului: Hiperplazia benign&#227; de prostat&#227; (HBP) este asociat&#227; cu prezența unui infiltrat inflamator local. Pe lâng&#227; numeroșii factori microbieni implicați în patologia benign&#227; prostatic&#227; exist&#227; multe date în literatura de specialitate care certific&#227; prezența genoamelor virale la nivel prostatic, printre care și Papilloma virusuri (HPV). Oncogenitatea HPV a fost demonstrat&#227; cu ajutorul hibridiz&#227;rii in situ în cancerul de col uterin, ulterior fiind demonstrat&#227; și în cadrul altor neoplazii. Un num&#227;r ridicat de studii au enunțat ipoteza implic&#227;rii HPV în patologia benign&#227; prostatic&#227;. Obiectivul acestui articol este revizuirea principalelor publicații din literatura de specialitate, în care este abordat acest subiect. Metodologie: Perfecționarea tehnicilor de detectare a HPV a permis apariția unor lucr&#227;ri de specialitate care au studiat implicarea acestui virus în patologia prostatic&#227;. Pân&#227; la momentul actual, majoritatea lucr&#227;rilor s-au adresat aspectului neoplazic, implicarea HPV în HBP r&#227;mânând subinvestigat&#227;. Concluzii: Pân&#227; la momentul actual rezultatele studiilor sunt contradictorii, datorit&#227; modului de recoltare, de prelucrare și de interpretare a datelor în context clinic. Astfel, un diagnostic standardizat al HPV în patologia benigna prostatic&#227;, este actualmente dificil de realizat. Deși rolul HPV în patogenia neoplasmului de col uterin a fost mult timp desconsiderat, implicarea sa în patologia prostatic&#227;, devine din ce în ce mai evident&#227;.
Cuvinte cheie: hiperplazie benign&#227; de prostat&#227;, Human Papilloma Virus, infiltrat inflamator
Prima | Inapoi | 1 2 3 4 5 6 7 | Inainte | Ultima